MIQUEL SERRA TORNA A SER ALCALDABLE A PALAU-SAVARDERA

06/03/2023

Encapçalarà la llista d'Alternativa x Tothom, de caire municipalista

(Publicat per R. Estebán a El Punt Avui - Notícia original aquí)

Miquel Serra Trulls repe­tirà de cap de llista d’Alter­na­tiva x tot­hom a les muni­ci­pals de Palau-savar­dera, després que en l’assem­blea d’aquesta for­mació muni­ci­pa­lista se l’elegís per una­ni­mi­tat. Serra va entrar a l’Ajun­ta­ment el 2015 i en aquell man­dat va estar a l’equip de govern. En els dar­rers qua­tre anys, ha estat a l’opo­sició. “Està total­ment com­promès amb Palau-saver­dera amb una vocació estric­ta­ment muni­ci­pa­lista per impul­sar la trans­for­mació que neces­sita Palau-saver­dera, ja que el poble sem­pre ha estat per ell una gran pri­o­ri­tat”, s’afirma en una nota de premsa que Alter­na­tiva x tot­hom ha dis­tribuït avui. La can­di­da­tura -afir­men- està for­mada per per­so­nes amb dife­rents ide­o­lo­gies i amb la fina­li­tat de millo­rar les polítiques muni­ci­pals a Palau-saver­dera; és un par­tit de poble, inde­pen­dent i sense cap lli­gam amb els par­tits tra­di­ci­o­nals.